Cinema City/New Age Advertising Általános Szerződési Feltételek

Hírek
ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Cinema City – IT Magyar Cinema Kft média értékesítési üzletága, a New Age Advertising ügyleteihez

A Cinema City média üzletága a Cinema City illetve a MiMozink Csoporthoz tartozó társaságok reklám, média és marketingtevékenységgel összefüggő szolgáltatások és termékek értékesítését végzi. A Cinema City Csoporthoz tartozó CC Aréna, CC Allee, CC Westend, CC Mammut, CC Campona, CC Duna, CC Szeged, CC Miskolc, CC Debrecen, CC Pécs, CC Győr, CC Székesfehérvár, CC Veszprém, CC Sopron, CC Szolnok, CC Zalaegerszeg, CC Szombathely, CC Nyíregyháza mozikhoz kapcsolható szolgáltatásokat/termékeket saját nevében, a többi mozi esetében mint teljes jogkörrel eljáró megbízott jár el a Csoporthoz tartozó MiMozink Tatabánya) megbízásból. Ezen mozikból származó termékeket és szolgáltatások saját nevében közvetített szolgáltatásként/viszonteladóként értékesíti.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Értelmező rendelkezések

II. Preambulum

III. Adásidő biztosítása

IV. A szerződések megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

IV.1. A megrendelés elfogadása, a reklámidő lekötése

IV.2. A reklámanyag benyújtása, elkészítése

IV.3. A megrendelés visszautasítása

IV.4. A megrendelés lemondása

IV.5. Teljesítésigazolás kiállítása

V. A szerződés módosítása

V.1. Az ÁSZF módosítása

V.2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása

V.3. Díjmódosítás

V.4. Változás a Megrendelő adataiban

V.5. A megrendelés módja

VI. Díjak, fizetési feltételek

VI.1. Díjtáblázat

VI.2. Fizetési feltételek

VI.3. Késedelem

VI.4. Mennyiségi kedvezmény

VI.5. Ügynökségi jutalék

VI.6. Eltérő kedvezmények, engedmények

VII. Szavatosság, kártérítési szabályok

VIII. Reklamáció

IX. Reklámok tartalmáért való felelősség

X. A Szerződés megszűnése

X.1. A Szerződés megszűnésének esetei

X.2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről

X.3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről

X.4. A Felek jogai és kötelezettségei a Szerződés megszűnése esetén

XI. Titoktartási kötelezettség

XII. Vis maior

XIII. Egyéb rendelkezések

XIV. Különleges felelősségi és kártérítési szabályok

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) használt kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

I.1. ÁSZF: a Szolgáltató által végzett Reklámértékesítésre vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti.

I.2. Hirdető: a hatályos jogszabályok értelmében az a személy, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, aki saját érdekében a reklám közzétételét megrendeli.

I.3. New Age Advertising: IT Magyar Cinema Kft. média üzletága, mely a reklámkereskedelmi tevékenységet kizárólagos joggal ellátja

I.4. 1 Cinema City Csoport Az IT Magyar Cinema Kft. által üzemeltetett mozik

I.4. 2 MiMozink Csoport: A UCI Közép-Európai Fejlesztési Kft.

I.5. Szolgáltató: IT Magyar Cinema Kft.

I.6. Megrendelő: Ügynökség, vagy Ügynökséggel nem rendelkező személy esetén az az önálló Hirdető, aki a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat megrendeli. A Megrendelő a megrendelés Szolgáltató részére történő megküldésével jelen ÁSZF-et elfogadja.

I.7. Reklámértékesítés: a Cinema City Csoport és a MiMozink Csoport mozijaiban sugárzott reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenység, reklámidő értékesítés.

I.8. Reklámblokk: a Cinema City Csoport és MiMozink Csoport mozijaiban a mozifilmek vetítése előtti idősáv.

I.9. Reklám: a Szolgáltató által értékesített, a MiMozinkCsoport által vetített reklám, vagy egyéb módon megjelenített hirdetés.

Megrendelés az alábbi reklámfajtákra vonatkozhat:

I.9.1. On-screen normál blokk reklámspot: a Hirdető mozivásznon vetítésre kerülő reklámfilmje, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése.

I.9.2. On-screen speciális blokk: a filmelőzetesek után található reklámblokkban elhelyezett reklámspot max 90 sec.

I.9.3. Filmszponzoráció: A mozifilm elé közvetlenül csatolt reklámspot

I.9.4. Off-screen promóció: A Cinema City Csoport és MiMozink Csoporthoz tartozó mozik területén biztosított megjelenés és esemény szponzorációja.

I.10. Reklámkampány: On-screen esetében legalább 7 naptári napot meghaladó időtartamú reklámvetítés.

II. PREAMBULUM

II.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • Magyarországi Reklámügynökségek Szövetségének ajánlásai,
 • Magyar Reklámszövetség ajánlásai,
 • Magyar Reklámetikai Kódex.

II.2. Jelen ÁSZF a New Age Advertising által nyújtott reklámértékesítésre vonatkozik.

II.3. A Szolgáltató a reklámlehetőséget a New Age Advertising üzletága révén biztosítja.

III. SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA

III.1. A New Age Advertising a megrendelés vagy megállapodás alapján a mindenkor érvényben lévő díjtételei alapján on-screen, off-screen és egyéb hirdetésszervezési szolgáltatást nyújt, – a felek eltérő megállapodása hiányában – a jelen ÁSZF szerint megkötött szerződések alapján.

III.2. A Szolgáltató a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a megrendelt és visszaigazolt reklámkampányt - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelően - biztosítja.

IV. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

IV.1. A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA

IV.1.1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai

A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel kezdeményezheti a Szolgáltatónál.

IV.1.2. A megrendelés tartalmi elemei

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen – a IV/1.3. pontban megjelölt - adatokat. Amennyiben a megrendelés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató határidő megadásával írásban vagy szóban felhívja a Megrendelőt a megrendelése megfelelő kiegészítésére. Ebben az esetben a megrendelés időpontja az adatok hiánytalan beérkezése a Szolgáltatóhoz.

IV.1.3. A megrendeléshez szükséges adatok

IV.1.3.1. a Megrendelő neve, címe, telefon- és e-mail címe;

IV.1.3.2. a Megrendelő adó- és bankszámlaszáma; cégjegyzékszáma

IV.1.3.3. a számlázási cím (amennyiben eltér a Megrendelő címétől);

IV.1.3.4. az ügyvezető és a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége;

IV.1.3.5. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás pontos megjelölése;

IV.1.3.6. a Reklám fajtájának megnevezése, a Reklám címe, hossza, tartalma, a reklám blokkpozíciója, valamint azon mozik megjelölése, amelyekben a reklám vetítésre kerül

IV.1.3.7. a Megrendelő cégszerű aláírása

IV.1.4. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról az írásos megrendelés kézhezvételétől számítva legkésőbb 48 órán belül nyilatkozik. A Szolgáltató nyilatkozatának elmulasztása nem jelenti a Megrendelés elfogadását.

IV.1.5. A Szolgáltató a Megrendelő által vetíteni rendelt Reklámot megvizsgálja tartalmi szempontból. A Szolgáltató a részére megjelenítés céljából átadott reklámanyagot szerzői és médiajogi, sajtó, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény a Megrendelőt terheli.

IV.1.5.1. Off-screen megrendelés esetén további szempontoknak kell megvalósulniuk illetve teljesülniük

1) termékeke szállítása a közösen egyeztetett napon délután 2 után történhet

2) nagyobb értékű kiállított termékeke esetén biztosítás szükséges a termékekre, azokra felelősséget a mozi és az értékesítő háza nem vállal felelősséget

3) Filmkövető kampány esetében, a film kezdési dátumára nem vállalunk felelősséget, az minden esetben a filmforgalmazó döntése.

4) Az ajánlat csak ezen paraméterek és feltételek mellett érvényes a kiküldéstől számított 1 hétig.

5) Valamennyi off-screen megjelenés kreatívját kampány megrendelés előtt kérjük elküldeni jóváhagyásra. Ennek hiányában a kampány nem foglalható be.

6) Valamennyi ár produkciós költség nélkül értendő (produkciós költség: gyártás, csomagolás, szállítás, stb költség nélkül)

7) Az árak Áfá-t nem tartalmazzák

8) A promóciós anyagokat mozinként csomagolva kérjük leszállítani az adott mozikba.

9) A promóciós anyagokat (szórólap, stady, molino, B1 plakát, stb.) a mozik a promóció lejárta után 2 hétig tárolják. Amennyiben az ügyfél nem szállítja el, megsemmisítésre kerülnek.

10) A Cinemas City alkalmazottaira vonatkozó megrendelt kampány esetén (pl termék osztogatás dolgozók által) pár % hibalehetőség előfordulása várható a Humán Faktor miatt

IV.1.6. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, amennyiben a vetítésnek, vagy egyéb megjelenésnek bármilyen akadálya merül fel.

IV.1.7. Amennyiben a Szolgáltató a Reklámot a vizsgálat alapján technikai szempontból megfelelőnek találja, és tartalmi szempontból sem észlel a Reklám megjelenését kizáró körülményt, úgy a megrendelésben igényelt reklámidőt leköti és azt a Megrendelőnek visszaigazolja.

A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli és/vagy térbeli elhatárolását, a reklámblokkon belül azonban szektor-exkluzivitást nem vállal. A reklámblokkokban sugárzott reklámok sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. A Szolgáltató az adott árlista szerinti felárat jogosult felszámítani, ha a reklám utolsóként szerepel a normál reklámblokkban, vagy a speciális reklámblokkban kerül elhelyezésre, vagy egyéb módon kiemelten kerül elhelyezésre.

IV.1.8. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni.

IV.2. A REKLÁMANYAG BENYÚJTÁSA, ELKÉSZÍTÉSE

IV.2.1. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám anyagát a Megrendelő készíti el, abban az esetben a kész reklámból készített digitális kópiát legkésőbb az első vetítést megelőző 3. munkanap 10 óráig kell a Szolgáltató részére átadni. Szolgáltató a vetítést akkor tudja vállalni, ha a Reklámot a Megrendelő a jelen pontban meghatározott határidő betartásával adja át a Szolgáltató részére. A Megrendelő által elkészített kópiát digitális adathordozón kell benyújtani a DCI szabványnak megfelelő formátumban. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a New Age a Megrendelő által készített digitális kópiát ellenőrzi, melyért díjat számít fel.

IV.2.2. A Szolgáltató nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megrendelő a Reklámanyagát nem a fentiek szerinti határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át a Szolgáltató részére.

IV.2.3. Amennyiben a Megrendelő nem tartja be a IV/2.1-2.2. pontjaiban rögzített határidőket, úgy az emiatt elmaradt vetítést vagy megjelenést a Szolgáltató úgy számlázza ki a megrendelőnek, mintha az megtörtént volna.

IV.2.4. Ha a Megrendelő a Reklám digitális kópiájának gyártását rendeli meg a Szolgáltatótól, akkor a költségekről és a leadási határidőről, leadási paraméterekről egyedileg állapodik meg a Szolgáltatóval azzal, hogy a leadási határidő nem nem lehet később, mint a kampány első napját megelőző 7 (hét) munkanap.

IV.2.5. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, ORTT állásfoglalást, vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy köteles felszólítani a Megrendelőt a reklámanyag módosítására és ennek lehetőségét megadni a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a felszólítást követően sem módosítja a reklámanyagot, úgy a Szolgáltató megtagadhatja annak vetítését, illetve megjelentetését.

IV.3. A MEGRENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA

IV.3.1. A Szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, amit a Cinema City csoport és a MiMozink csoport arculatától eltérő tartalmúnak vél.

IV.3.2. A Szolgáltató a IV/1.7. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a vetítést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval megkötött szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve, ha a reklámidő lekötése nem a Reklám pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, továbbá ha a Szolgáltató a Reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy a jelen ÁSZF, vagy jogszabály rendelkezéseibe ütközik.

IV.3.3. A Szolgáltatónak bármikor jogában áll indoklás és jogkövetkezmény nélkül a megrendelést visszautasítani, ha a megrendelés, illetve a Reklám

 • jogszabályba ütközik,
 • a Szolgáltató, illetve a New Age Advertising üzleti érdekeit sérti,
 • a MiMozink Csoport arculatához nem illik,
 • reklám etikai normákba ütközik,
 • azzal szemben az ORTT vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emel,
 • sérti jelen ÁSZF bármely pontját.

IV.3.4 Az alábbi IV.3.5., IV.3.6. és IV.3.7. pontokban meghatározott esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli:

IV.3.5. Amennyiben a Reklám vetítését a Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az ORTT, vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Megrendelő mentesül a lemondási díjfizetési kötelezettség alól, ha a reklámot a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 8 napon belül, saját költségén átdolgozza.

IV.3.6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással – az anyagi következményeket vállalva – kéri valamely Reklám sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő köteles az értesítéstől számított 24 órán belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Amennyiben a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató jogosult a Reklám vetítése tárgyában dönteni. Harmadik személy által igényelt felfüggesztés vagy megszüntetés esetén, ha a Megrendelő kéri, a Szolgáltató az ORTT-től, illetve a fogyasztóvédelemért felelős hatóságtól szakmai állásfoglalást kér, amelynek beérkezéséig a sugárzását egyedi elbírálás alapján a Szolgáltató ügyvezetője felfüggesztheti.

IV.3.7. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.

IV.3.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt szolgáltatást a megállapodott vagy a megrendelőben meghatározott határideig nem veszi igénybe vagy a szolgáltatás nyújtását meghiúsítja, úgy köteles a megrendelt szolgáltatás vagy termék megállapodott teljes ellenértékét meghiúsulási kötbér jogcímén megfizetni a New Age advertising illetve az I.T. Magyar Cinema Kft. felszólítása alapján.

IV/4. MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

IV.4.1. A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött reklámidőt vagy egyéb megjelenést lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.

IV.4.2. A Megrendelő a megrendelést kizárólag írásban (fax, e-mail) mondhatja le. A lemondás a Szolgáltató által történő írásos visszaigazolás esetében tekinthető elfogadottnak.

IV.4.3. A lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a lemondásról szóló értesítést a Szolgáltató 17.00 óráig e-mailen (mindig a szerződésben vagy megrendelésben rögzített elérhetőségeken) megkapta, és ezt a tényt, illetve a lemondás elfogadását visszaigazolta.

IV.4.4. A Szolgáltató a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó, igazolt költségeit kiszámlázza a Megrendelőnek.

IV.4.5. A lemondási díj mértéke az alábbiak szerint alakul:

IV.4.5.1. On-screen (normál blokkban)

 • Amennyiben a lemondás a vetítést megelőző 14 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés összegének 50 %-a.
 • Amennyiben a lemondás a vetítést megelőző 7 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés összegének 75 %-a.
 • Amennyiben a lemondás a vetítést megelőző 3 naptári napon belül, vagy a kampány indulását követően történik, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés összegének 100 %-a.
 • IV.4.5.2. On-screen (blokkutolsó, speciális blokk, Partner spot)
 • Amennyiben a lemondás a vetítést megelőző 14 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés összegének 75 %-a.
 • Amennyiben a lemondás a vetítést megelőző 7 naptári napon belül történik, vagy a kampány indulását követően, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés összegének 100 %-a.
 • IV.4.5.3. Off-screen megjelenés
 • Amennyiben a lemondás a megjelenést megelőző 14 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés összegének 75 %-a.
 • Amennyiben a lemondás a megjelenést megelőző 7 naptári napon belül történik, vagy a kampány indulását követően, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés összegének 100 %-a.

IV.4.5.2. On- illetve off-screen megrendelések lemondása esetén a New Age Advertising jogosult jogosult lemondás esetén a teljes díj követelésére, mely a Megrendelőn kerül mindig rögzítésre.

IV/5. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

IV.5.1. A megrendelt szolgáltatás teljesítés után a Szolgáltató teljesítésigazolást állít ki a Megrendelő részére, melyet a Megrendelő köteles visszaigazolni.

IV.5.2. A teljesítés ellenőrzésére a Szolgáltató kérés esetén tiszteletjegyet biztosít a Megrendelő részére. A tiszteletjegy fel nem használása, nem mentesíti a Megrendelőt a teljesítés elismerésétől.

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

V.1. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató köteles az ÁSZF módosításáról a módosítás hatályba lépését megelőzően a Megrendelőt értesíteni, kivéve, ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és az nem érinti a már megkötött szerződéseket.

V.2. Díjmódosítás

A Szolgáltató jogosult a díjazást év elején és év közben is módosítani.

V.3. Változás a Megrendelő adataiban

Az Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül írásban tájékoztatni.

A Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul tájékoztatni.

A Szolgáltató a megrendelői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől.

V.4. A megrendelés módosítása

A megrendelt és lekötött on-screen és off-screen és egyéb megjelenések csak a Szolgáltató jóváhagyásával és egyeztetés után módosíthatók.

VI. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

VI.1. Díjtáblázat

VI.1.1. A közzétett reklámok elszámolása a Megrendelőben adott Ajánlat szerint történik.

VI.1.2. A Szolgáltató „felárat” számít fel:

a) Összetett (duo) szpotok megjelenítése egy reklámblokkon belül, a Hirdető ugyanazon Kampányához tartozó összes szpotjára

b) A reklámfilmen belül a Megrendelő a saját márkája mellett idegen márkát is mgejelenít

c) Az eredeti termék mellett egyéb termék / Hirdető egyazon reklámfilmen belüli hirdetéseire

d) Blokk utolsó pozícióra normál reklámblokkban

e) Speciális blokk (max. 90") pozícióra

VI.1.3. A rögzített árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA felszámítására a mindenkori jogszabály szerinti mértékben kerül sor.

VI.1.4. A kópiagyártás és egyéb produkciós költségeket (gyártás, bérlés, szállítás) nem tartalmazza, az minden esetben a Megrendelő költsége.

VI.2. Fizetési feltételek

Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a vetítési, illetve megjelenítési díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítés megkezdésekor a Szolgáltató által kiállított számla kiállítását követő 15 napon belül köteles megfizetni.

Első alkalommal hirdető Megrendelő esetében, a Megrendelő köteles előleget fizetni, melynek mértéke a megrendelés összegének 50%-a. Az előleg befizetésének határideje a vetítés, vagy egyéb megjelenés előtti 3. munkanap. Amennyiben az előleg nem kerül befizetésre, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést törölni és minden következmény nélkül a teljesítést megtagadni

VI.3. Késedelem

VI.3.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel. Amennyiben a Szolgáltató a díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerül igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes Megrendelőre hárítani.

VI.3.2. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítés kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, illetve a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, vagy az új megrendelés elfogadását megtagadni.

VI.4. Mennyiségi kedvezmény

VI.4.1. A Szolgáltató a megrendelt Reklámok vetítési, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból a megrendelt reklám mennyiség függvényében mennyiségi engedményt adhat a Megrendelőnek, illetve amennyiben a Megrendelő ügynökség, akkor az ügynökség ügyfelének.

VI.4.2. A mennyiségi engedmény mértékét minden esetben egyedileg a New Age Advertising határozza meg.

VI.5. Eltérő kedvezmények, engedmények

V.5.1. A Szolgáltató jogosult az Árlistában meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől, eltérő mértékű kedvezmények nyújtására is.

V.5.2. A Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelővel kötött szerződésekben egyedi engedményt nyújtani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megrendelőnek az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.

VI.6. Reklámadó

VI.1. Szerződő felek mindenkor köteles A Reklámadóról szóló 2014. és XXI. törvéány (Ratv.) hatályos rendelkezéseit a szerződéses kapcsolataikban alkalmazni és arról rendelkezni, hogy ki minősül adóalanynak és így kit terhel az adófizetési kötelezettség.

VII. SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK

VII.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Reklámnak a Cinema City csoport és a MiMozink Csoport által történő technikailag megfelelő megjelenítésére.

VII.2. Amennyiben a megrendelt Reklám a Szolgáltatónál felmerült technikai okok miatt nem, vagy hibásan kerül megjelenítésre, a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés után a Szolgáltató a Megrendelő részére másik reklámidőt biztosít, ezen túlmenően azonban egyéb kártérítés fizetését kizárja.

VII.3. A Megrendelő kárigényéről közvetlenül az eredeti Reklám megjelenítése után, 4 napon belül e-mailen köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, ellenkező esetben a Szolgáltató a kártérítésre vonatkozó igényt nem tudja elfogadni. A felelősség 2.1. pont szerint korlátozása nem vonatkozik a Megrendelő olyan kárára, amelyet a Szolgáltató szándékosan, vagy súlyosan gondatlanságból eredően okoz. A kártérítés mértékének korlátozására a vállalkozói díjak mértékére tekintettel kerül sor.

VII.4. Vis maior miatt elmaradt reklám idő esetán a Szolgáltató pót-reklámidőt biztosít a Megrendelőnek.

VIII. REKLAMÁCIÓ

VIII.1. A vetítéssel vagy egyéb megjelenéssel kapcsolatos reklamációt a Megrendelőnek a kifogásolt megjelenést követően haladéktalanul írásban jeleznie kell az egyedi szerződésben rögzített kapcsolattartónak a kifogásolt megjelenés helyének (mozi) és időpontjának/filmnek a megjelölésével.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy utólagosan, a kifogásolt vetítést követően 4. napon túl a Szolgáltató semmilyen reklamációt nem fogad el.

VIII.2. Alapos a reklamáció akkor, ha a Szolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján a kifogásolt Reklám nem a Megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a megrendelt reklámblokkban került vetítésre, vagy technikailag nem megfelelően, vagy nem a megrendelt formában került vetítésre. A Szolgáltató akkor tartozik felelősséggel, ha a hibás teljesítés a Szolgáltatónak felróható okból következett be.

VIII.3. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató az olyan alapos reklamációkért, melynek oka a Szolgáltatónak nem felróható. Ilyennek kell tekinteni többek között a vis maior-t, a Szolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján tett cselekményét, vagy megszűntetését. Ilyen esetben a Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel a Megrendelő felé.

VIII.4. Olyan alapos reklamáció esetén, amelyért a Szolgáltató felelősséggel tartozik, a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint, vagy a hibásan teljesített Reklám megjelenítésére vonatkozó díjat nem számlázza le a Megrendelőnek, vagy a Szolgáltató az általa választott más időpontban Reklám lehetőséget ajánl a Megrendelőnek, azonban kártérítés fizetését a Szolgáltató kizárja.

IX. REKLÁMOK TARTALMÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

IX.1. A New Age Advertising által értékesített reklámidőben a Cinema City Csoport és a MiMozink által vetített vagy megjelenített Reklám jogszabályt, etikai és esztétikai normát és a jelen ÁSZF-et nem sértheti.

IX.2. A Megrendelő felelős azért, hogy a megrendelt Reklám megfelel az ÁSZF rendelkezéseinek, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény, valamint egyéb reklámokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

IX.3. A Megrendelő felel a Reklám tartalmának valóságáért, valamint azért, hogy a Reklám nem sérti harmadik személynek jogszabályokban meghatározott jogait. Az esetleges eljárások során a reklám tartalmának nem megfelelősége miatt esetlegesen a Szolgáltatóra kirótt bírságot, illetve a Szolgáltatót ért kárt a Megrendelő köteles maradéktalanul megtéríteni.

IX.4. A Szolgáltató a részére vetítés céljából átadott reklámanyagot szerzői és médiajogi, sajtó, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény a Megrendelőt terheli.

IX.5. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, rekám- és médiajogi, továbbá a polgári jogszabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

IX.6. A Megrendelő köteles közvetlenül és haladéktalanul kártalanítani a Szolgáltatót, amennyiben az átadott és később sugárzott hirdetési anyag valamely médiajogi szabályt, sajtó- vagy hirdetési etikai normát sért és ez a Szolgáltatóval szemben polgári perben vagy egyéb úton érvényesített igényhez vezet.

X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

X.1. A Szerződés megszűnésének esetei:

 • a felek közös megegyezésével,
 • a felek bármelyikének jogszerű felmondásával,
 • a határozott időtartam lejártával, illetve a felek által meghatározott egyéb feltétel bekövetkezésével,
 • a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,
 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

X.2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről

X.2.1 Rendes felmondás

A Megrendelő a határozatlan idejű szerződést 30 napos felmondási idővel írásban bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató az egyedi szerződésben ettől eltérő felmondási időt is kiköthet.

A felmondási idő kezdőnapja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő nap. A Megrendelő ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni. A szerződés Megrendelő részéről történő felmondása a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

X.2.2 Rendkívüli felmondás

A Megrendelő a határozott, vagy a határozatlan idejű szerződést a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja, vagy nem nyújt megfelelő kompenzációt. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás szolgáltatóhoz való megérkezésének időpontjában szűnik meg.

X.3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről

X.3.1 Rendes felmondás

A Szolgáltató a határozatlan idejű szerződést 30 nap felmondási idővel írásban bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató az egyedi szerződésben ettől eltérő felmondási időt is kiköthet.

A Szolgáltató a szerződés felmondását írásban köteles megküldeni a Megrendelőnek. A felmondás akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél „nem kereste”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza. A szerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a Szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.

X.3.2 Rendkívüli felmondás

A Szolgáltató a határozott, vagy a határozatlan idejű szerződést a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani.

A Megrendelő a szerződést súlyosan megszegi különösen az alábbi esetekben:

X.3.2.1. A Megrendelő a Szolgáltatónak járó díjat az esedékességet követő 30 napon túl, az írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg.

X.3.2.2. A szolgáltatási szerződés keretében a Megrendelő titoktartási kötelezettségét megszegi.

X.3.2.3. A Megrendelő csődeljárásról határoz, továbbá ellene felszámolási eljárást jogerősen elrendeltek, és ez súlyosan veszélyezteti a Szolgáltatónak a szerződés teljesítéséhez fűződő gazdasági érdekét.

X.4. A Felek jogai és kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén

X.4.1 Díjfizetés

A szerződés megszűnése a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

X.4.2 Új szerződés megkötése

A szerződés megszűnését követően a Szolgáltató kikötheti, hogy a Megrendelővel csak abban az esetben köt új szerződést, ha a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem a Megrendelő hibájából eredő 1 éven belüli felmondás okozta. Amennyiben a Megrendelő tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést előleg megfizetéséhez kösse.

XI.TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

XI.1. A felek által jelen szerződés értelmében egymás tudomására jutott, a másik fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.

XI.2. A felek a jelen szerződés során tudomásukra jutott titkot kötelesek a szolgáltatási szerződés keretében közreműködő alkalmazottaikkal és más harmadik személlyel betartatni.

XI.3. A titoktartási szabályok megsértése esetén a megsértő fél a megsértéssel a másik félnek és más harmadik személynek okozott kárt köteles teljes körűen megtéríteni.

XII.VIS MAIOR

XII.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A vis maior körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, terrorcselekmény, bombariadó, áramszünet, beázás stb, valamint járvány miatt zárlat vagy kényszerű bezárás), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

XII.2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

XII.3. Amennyiben a vis maior időtartama 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

XII.4. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést folytatni a szerződés esetleges módosításáról.

XII.5. A fenyegető vis maiorról és annak bekövetkezéséről, illetve várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból származó károkért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

XIII.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja. A műsorváltozásról a Szolgáltató a Megrendelőt köteles értesíteni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

XIV. Különleges felelősségi és kártérítési szabályok

XIV.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a reklám tizennyolc éven aluliak számára is elérhetővé válik a mozikban, és a New Age a reklámot olyan filmet megelőzően is közzé teheti, amelynek közönségében jellemzően nagyobb a tizennyolcéven aluliak aránya.

XIV.2. Erre is figyelemmel megbízó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján közzéteendő reklám megfelel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Reklámtörvény”) rendelkezéseinek, köztük különösen a reklámnak tizennyolc éven aluliak számára történő közzétételére vonatkozó szabályainak, és a reklám nem ábrázolja öncélúan a szexualitást, és nem népszerűsíti, és nem is jeleníti meg a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást.

XIV:3. Amennyiben a reklám nem felel meg az előző bekezdésben írt követelményeknek, a Megbízó köteles megtéríteni a New Age minden ebből eredő kárát, beleértve különösen az esetleges fogyasztóvédelmi bírságot és az esetleges jogorvoslati eljárások illetékét, továbbá ügyvédi- és egyéb költségeit.

XIV:4. A Megbízó e kártérítési kötelezettsége feltétlen, és a Megbízót nem mentesíti az alól a New Age jelen Szerződéssel összefüggésben tanúsított semmilyen magatartása vagy mulasztása, így különösen nem mentesül kártérítési kötelezettsége alól a Megbízó akkor sem, ha a reklám jogsértő voltát a New Age is felismerte, illetve felismerhette volna, és az sem, hogy a New Age a reklám esetleg jogsértő voltát jelezte-e a Megbízónak a reklám közzétételét megelőzően.

XIV.5. A Megbízó jelen pont szerinti kártérítési felelősségét sem jelen Szerződés, sem a Felek jogviszonyát szabályozó bármely egyéb megállapodás vagy szokás nem korlátozza és nem zárja ki. Bármely, a jelen pont tartalmától a New Age hátrányára eltérő rendelkezés – függetlenül annak a jelen Szerződésbeli elhelyezkedésétől, címétől, vagy a jelen Szerződéshez képesti korábbi vagy későbbi létrejöttétől - csak akkor érvényes, ha az legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban jön létre és abban a Felek írásban rögzítették, hogy azzal kifejezetten a jelen pontban írt speciális felelősségi szabályoktól kívánnak a New Age hátrányára eltérni.

XIV.6. Továbbá, amennyiben bármely hatóság vagy bíróság megállapítja, vagy egyébként nyilvánvalóvá válik, hogy a reklám nem felel meg a jelen pontban írt követelményeknek, a New Age a reklám további közzétételére nem köteles, ugyanakkor a jogsértő reklámnak jogszerű tartalommal történő, Megbízó általi helyettesítéséig akként kell tekinteni, mintha a New Age a reklámot a Szerződésnek megfelelően továbbra is közzétette volna, és a New Age-t ennek megfelelően illeti meg díjazás.

Budapest, 2023. 10.01. I.T. Magyar Cinema Kft.

1.sz melléklet

New Age Advertising Felárak

Összetett (duo) szpotok megjelenítése egy reklámblokkon belül, a Hirdető ugyanazon

Kampányához tartozó összes szpotjára 15%*

A reklámfilm megismétlése egy reklámblokkon belül 20%*

A saját márka mellett idegen márka / Hirdető egyazon reklámfilmjén belül** 20%*

Blokk utolsó pozíció 10%*

Speciális Blokk (max 90") 50%*

*a szerződésben meghatározott pozíciót szorzással módosítja (nem összeadódik)

**termékenként és Hirdetőnként, tekintet nélkül a megjelenés hosszára.

Egyéb termék / hirdető megjelenésnek számít az egyéb termék / hirdető logojának megjelenése is,

tekintet nélkül a megjelenés hosszára.